۲/۱۵/۱۳۸۸

نامه آقاي بروجردي به اعضاي محترم شوراي امنيت

موضوع: درخواست كمك براي برگزاري رفراندوم آزاد در ايران، جهت تامين صلح خاور ميانه
اعضاي محترم شوراي امنيت سازمان ملل متحد
درود بر شما تأمين كنندگان امنيت و عدالت
برقراري صلح در خاورميانه از اهم موضوعات جهان است زيرا اين منطقه از دنيا، به لحاظ موقعيت استراتژيكي و سوق الجيشي، بر تمامي مناطق كره زمين تأثيرگذار است.
خانم‌ها و آقايان ؛
ملت هاي اين بخش از جهان، قربانيان عمده عمليات تروريستي هستند و ايران كه نقش بنيادين در كل خاورميانه دارد عامل اصلي اين ترورها و خشونتها است.
همانطور كه اشراف داريد، علت اختلافات داخلي لبنان، رودررويي فلسطيني ها، بمبگذاري ها درعراق و همچنين ناامني‌هاي افغانستان ، حكومت ديكتاتوري ايران است كه خاورميانه را روي بمب ساعتي قرار داده است. همه اين بحرانها به خاطر محروميت ملت ايران از رفراندوم‌هاي صحيح و اصولي است.
آري، اگر زمام امور ايران به دست آزادانديشان و ظلم ستيزان بيافتد، سايه سنگين مسابقات تسليحاتي از بين مي‌رود و ذخيره سازي سلاح هاي كشتار جمعي محو مي‌شود و شمارش معكوس در برپايي جنگ جهاني سوم متوقف مي‌گردد و صلح جهاني تامين مي گردد.
با تشكر، سيد حسين كاظميني بروجردي